O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Klasa Page

Strona ASP.NET składa się co najmniej z pojedynczego pliku z rozszerzeniem .aspx, chociaż ze stroną mogą być powiązane inne pliki, co również opiszemy. W żargonie Visual Studio 2008 (VS2008) plik .aspx jest nazywany plikiem z treścią, ponieważ zawiera podstawową wizualną zawartość strony, na przykład kod HTML, tekst i kontrolki serwerowe ASP.NET.

Podpowiedź

Nie należy mylić pojęcia pliku z treścią, używanego w omawianym tutaj kontekście, z tym samym pojęciem stosowanym względem stron wzorcowych, w których plik z treścią stanowi możliwą do zastąpienia treść wstawianą na stronie wzorcowej. Aby uniknąć pomyłek, stosowane będą pojęcia strona znaczników oraz plik ukrytego kodu. Strony wzorcowe zostaną omówione w Rozdział 13.

Każda zawartość ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required