Przejście na inną stronę

Po wysłaniu strony do serwera informacja zwrotna domyślne wraca do strony, jednakże istnieje wiele sytuacji związanych z aplikacjami sieciowymi, w których zachodzi potrzeba bezpośredniego sterowania przepływem aplikacji na inną stronę, albo w trakcie, albo po przekazaniu do serwera. Tego typu zadania możemy zrealizować na cztery sposoby: z wykorzystaniem kontrolki HyperLink, metody Server.Transfer, metody Response.Redirect i mechanizmu cross-page posting.

Kontrolka HyperLink

Kontrolka HyperLink powoduje bezpośrednie przejście do położenia określonego przez właściwość NavigateUrl bez konieczności wysyłania ponownego żądania do serwera. Ta kontrolka została omówiona w Rozdział 4.

Metoda Server.Transfer

Metoda Transfer klasy ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.