O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przejście na inną stronę

Po wysłaniu strony do serwera informacja zwrotna domyślne wraca do strony, jednakże istnieje wiele sytuacji związanych z aplikacjami sieciowymi, w których zachodzi potrzeba bezpośredniego sterowania przepływem aplikacji na inną stronę, albo w trakcie, albo po przekazaniu do serwera. Tego typu zadania możemy zrealizować na cztery sposoby: z wykorzystaniem kontrolki HyperLink, metody Server.Transfer, metody Response.Redirect i mechanizmu cross-page posting.

Kontrolka HyperLink

Kontrolka HyperLink powoduje bezpośrednie przejście do położenia określonego przez właściwość NavigateUrl bez konieczności wysyłania ponownego żądania do serwera. Ta kontrolka została omówiona w Rozdział 4.

Metoda Server.Transfer

Metoda Transfer klasy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required