O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Stan

Stan to aktualna wartość wszystkich kontrolek i zmiennych bieżącego użytkownika w bieżącej sesji. Sieć jest niewątpliwie środowiskiem bez stanu, co oznacza, że za każdym razem, kiedy strona wykonuje zapytanie do serwera, a następnie jest odsyłana z powrotem do przeglądarki, wtedy strona będzie ponownie tworzona od początku. Jeżeli stan wszystkich kontrolek nie zostanie wyraźnie zachowany przed wysłaniem do serwera żądania, stan zostanie utracony, a wszystkie kontrolki zostaną utworzone z wartościami domyślnymi. Jedną z dużych zalet ASP.NET jest fakt, że dla kontrolek serwerowych, zarówno HTML, jak i ASP.NET, zapewnia automatyczną obsługę stanu. Nie zachodzi więc potrzeba pisania jakiegokolwiek kodu do obsługi tego zadania. W tym podrozdziale ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required