Stan

Stan to aktualna wartość wszystkich kontrolek i zmiennych bieżącego użytkownika w bieżącej sesji. Sieć jest niewątpliwie środowiskiem bez stanu, co oznacza, że za każdym razem, kiedy strona wykonuje zapytanie do serwera, a następnie jest odsyłana z powrotem do przeglądarki, wtedy strona będzie ponownie tworzona od początku. Jeżeli stan wszystkich kontrolek nie zostanie wyraźnie zachowany przed wysłaniem do serwera żądania, stan zostanie utracony, a wszystkie kontrolki zostaną utworzone z wartościami domyślnymi. Jedną z dużych zalet ASP.NET jest fakt, że dla kontrolek serwerowych, zarówno HTML, jak i ASP.NET, zapewnia automatyczną obsługę stanu. Nie zachodzi więc potrzeba pisania jakiegokolwiek kodu do obsługi tego zadania. W tym podrozdziale ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.