Cykl życiowy

Użytkownik pracuje ze swoją przeglądarką internetową i wpisuje adres URL. Na ekranie pojawia się strona internetowa zawierająca tekst, obrazki, przyciski itd. Użytkownik wpisuje tekst w polach tekstowych i klika przycisk. Co się jednak dzieje za kulisami tych czynności?

Każde żądanie wysyłane do serwera WWW powoduje zainicjalizowanie sekwencji kroków. Wspomniane kroki, od pierwszego do ostatniego, stanowią cykl życiowy strony internetowej.

Kiedy do serwera WWW przychodzi żądanie dotyczące danej strony, zostaje ona wczytana do pamięci, przetworzona, wysłana do użytkownika, a następnie usunięta z pamięci. Od początku do końca cyklu życiowego celem strony jest wygenerowanie poprawnego kodu HTML, który jest wymagany przez przeglądarkę internetową. ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.