O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dyrektywy

Dyrektywy są wykorzystywane do przekazania stronom ASP.NET i kompilatorom opcjonalnych ustawień. Typowa składnia dyrektywy wygląda następująco:

<%@ dyrektywa atrybut=wartosc [atrybut=wartosc] %>

Wiele poprawnych typów dyrektyw zostanie szczegółowo omówionych w kolejnych podrozdziałach. O ile nie zostanie podane inaczej, każda dyrektywa może posiadać jedną lub więcej par atrybut – wartość, które rozdzielamy znakiem odstępu (spacji). Wspomniane pary nie posiadają żadnych znaków otaczających znak równości między atrybutem i jego wartością.

Dyrektywy są zwykle umieszczone na samym początku odpowiedniego pliku, chociaż nie jest to ściśle wymagane. Na przykład, dyrektywy Application są umieszczone na początku pliku global.asax, a dyrektywy

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required