O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Używanie kontrolki XmlDataSource

Obecnie XML można znaleźć niemal wszędzie. Znajduje się więc w usługach sieciowych, wywołaniach Ajax, kanałach wiadomości RSS i na każdej obecnie tworzonej stronie internetowej, która pozostaje zgodna ze standardami sieciowymi. Trzeba koniecznie zapamiętać, że każdy dokument XML nadal jest plikiem jednorodnym zawierającym jednolicie zbudowany zestaw hierarchicznych danych, do których dostęp można uzyskać za pomocą kontrolki XmlDataSource. Ponadto, jeżeli nie będzie to format używany przez aplikację, kontrolka XmlDataSource pozwala na zastosowanie transformacji XSLT przed pobraniem danych.

Warto zapoznać się z przykładem i użyć kanału wiadomości RSS stosowanego przez wydawnictwo O’Reilly do informowania o wydaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required