Listy danych

Rozpoczniemy od najprostszych kontrolek, do których można dołączać dane — listy wyboru działające w trybie tylko do odczytu. Jak przedstawiono w Rozdział 4., istnieje kilka różnych kontrolek serwerowych przeznaczonych do tworzenia list elementów na podstawie danych dołączonych kontrolce:

  • CheckBoxList

  • DropDownList

  • RadioButtonList

  • BulletedList

  • ReorderList

Dołączanie danych z tablic do wymienionych kontrolek zostało omówione w Rozdział 4. Dołączanie danych z kontrolki DataSource również jest bardzo łatwe.

Podpowiedź

Wszystkie właściwości wymienione w podrozdziale dostępne są we wszystkich pięciu kontrolkach tworzących listy, a nie tylko w kontrolce DropDownList użytej w poniższych przykładach.

Dołączanie danych do listy

Pracę należy rozpocząć ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.