O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Listy danych

Rozpoczniemy od najprostszych kontrolek, do których można dołączać dane — listy wyboru działające w trybie tylko do odczytu. Jak przedstawiono w Rozdział 4., istnieje kilka różnych kontrolek serwerowych przeznaczonych do tworzenia list elementów na podstawie danych dołączonych kontrolce:

  • CheckBoxList

  • DropDownList

  • RadioButtonList

  • BulletedList

  • ReorderList

Dołączanie danych z tablic do wymienionych kontrolek zostało omówione w Rozdział 4. Dołączanie danych z kontrolki DataSource również jest bardzo łatwe.

Podpowiedź

Wszystkie właściwości wymienione w podrozdziale dostępne są we wszystkich pięciu kontrolkach tworzących listy, a nie tylko w kontrolce DropDownList użytej w poniższych przykładach.

Dołączanie danych do listy

Pracę należy rozpocząć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required