Kontrolki bazujące na szablonach

Przedstawione dotychczas kontrolki dołączania danych są ściśle powiązane z poszczególnymi wartościami pobieranymi ze źródła danych i umieszczanymi później w elemencie listy bądź komórce tabeli. Istnieje możliwość użycia typu pola TemplateField (w kontrolce DetailsView lub GridView) w celu uzyskania dokładnej kontroli nad wyświetlaniem wartości w komórce, ale wartość pozostanie zawarta w tej komórce.

Platforma ASP.NET dostarcza zestaw kontrolek uzupełniający te, które zostały dotychczas omówione. Kontrolki z wymienionego zestawu używają szablonów, aby wyjść poza koncepcję jednego pola bazy danych na komórkę tabeli HTML. Zamiast tego można je wykorzystać w celu określenia sposobu wyświetlania całych rekordów danych ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.