O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ręczne tworzenie obiektów danych

We wszystkich przedstawionych do tej pory przykładach obiekt DataSet oraz jego obiekty DataTable tworzyliśmy poprzez wybranie danych z bazy danych, jednak zdarzają się sytuacje, w których zachodzi potrzeba ręcznego wypełnienia zbioru danych lub tabeli.

Przykładowo, może zdarzyć się sytuacja wymagająca zebrania danych od użytkownika, a następnie umieszczenia ich w bazie danych. W takim przypadku wygodnym sposobem może być ręczne dodawanie rekordów do tabeli, a następnie uaktualnienie bazy danych z tej tabeli.

Zbiór danych jest doskonałym mechanizmem transportowania danych. Dysponujemy możliwością ręcznego utworzenia zbioru danych, nawet tylko po to, aby przekazać je do innej warstwy aplikacji, gdzie zostaną wykorzystane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required