O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Procedury składowane

Do chwili obecnej przedstawialiśmy jedynie sposoby wykorzystywania bazy danych za pomocą zwykłych poleceń SQL. Wiele rzeczywistych aplikacji współdziałających z SQL Server lub innymi dużymi bazami danych korzysta z procedur składowanych. Procedury składowane są kompilowane przez bazę danych, dlatego też oferują znacznie lepszą wydajność. Zapewniają także większe bezpieczeństwo, ponieważ jedyne żądania do bazy danych dotyczą wykonania procedur składowanych. Nie są więc zwykłymi poleceniami SQL, które mogłyby zostać zmodyfikowane przez złośliwego użytkownika i spowodować na przykład usunięcie danych.

Tworzenie prostej procedury składowanej

Najłatwiejszy sposób utworzenia procedury składowanej (które często są nazywane sproc) rozpoczyna ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required