O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uaktualnianie za pomocą SQL i ADO.NET

Istnieją dwa aspekty pisania aplikacji sieciowych, związane z umożliwieniem użytkownikowi uaktualniania danych. Pierwszym aspektem jest dostarczenie użytkownikowi formularza ułatwiającego modyfikację danych, natomiast drugim staje się zapewnienie programowej obsługi uaktualnienia. Trzeba tu odpowiedzieć sobie na pytania: w jaki sposób umieszczamy nowe rekordy, jak modyfikujemy lub usuwamy istniejące rekordy, gdy już wiemy, które zmiany chcemy wprowadzić, czy będziemy bezpośrednio korzystać z modelu obiektowego ADO.NET?

Uaktualnienie danych w bazie danych jest prostym procesem, jeśli dotyczy danych zgromadzonych w jednej tabeli, natomiast jeżeli uaktualniamy powiązane tabele, sprawy nieco się komplikują. Aby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required