O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Łączenie z obiektami Business

Większość aplikacji, które przedstawiliśmy w tej książce, składało się z dwóch warstw, oddzielających interfejs użytkownika od warstwy danych, jednak spora część aplikacji komercyjnych posiada wiele warstw, w tym przynajmniej pośrednią warstwę logiki biznesowej, oddzielającą dane z bazy danych od operacji (i sprawdzania poprawności) na tych danych przed ich prezentacją.

W Rozdział 7. przedstawiono sposób używania obiektu ObjectDataSouorce w celu odniesienia się do klasy dostarczającej dane wykorzystywane na stronie. Rozbudujemy ten przykład nieco bardziej i utworzymy prostą stronę zaprojektowaną w architekturze Model-View-Controleller (MVC). Strona będzie używała bezstanowej klasy hermetyzującej logikę biznesową oraz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required