O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

LINQ to SQL

Przejdźmy do baz danych, które najczęściej są wykorzystywane jako główne źródło danych dla witryny internetowej. Microsoft oferuje dostawcę LINQ umożliwiającego komunikację SQL Server z platformą .NET 3.5, a także kilka innych narzędzi do użycia z pakietem VS2008, dzięki którym życie programisty staje się nieco łatwiejsze. Chodzi tutaj przede wszystkim o obiekt LinqDataSource i technologię ORM (mapowanie obiektowo-relacyjne). Przeznaczenie pierwszego z wymienionych jest całkiem oczywiste, ale w odniesieniu do drugiego rodzi się pytanie:

Używanie pogrupowanego zapytania LINQ w celu wygenerowania dokumentu XML

Rysunek 10-14. Używanie pogrupowanego zapytania LINQ w celu wygenerowania dokumentu XML

Czego nie można ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required