O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka Summary

Sposób zgłaszania błędów związanych ze sprawdzaniem poprawności zależy od programisty. Nie trzeba umieszczać kontrolki sprawdzania poprawności obok weryfikowanej kontrolki, chociaż takie rozwiązanie pomaga w identyfikacji nieprawidłowo wypełnionego pola tekstowego bądź listy. W przypadku różnej wielkości formularzy dobrym rozwiązaniem jest udzielenie pomocy użytkownikowi w zidentyfikowaniu popełnionych błędów poprzez podsumowanie wszystkich nieprawidłowości odkrytych w trakcie procesu sprawdzania poprawności i przedstawienie podsumowania w kontrolce ValidationSummary. Ta kontrolka jest miejscem na podsumowanie błędów w wypunktowanych listach, zwykłych listach lub akapitach, które pojawiają się na stronie bądź wyskakujących oknach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required