O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka CustomValidator

Istnieje wiele sytuacji, w których sprawdzanie poprawności danych jest tak specyficzne dla danej aplikacji, że zachodzi potrzeba napisania własnej metody sprawdzania poprawności. Kontrolka CustomValidator została zaprojektowana w celu dostarczenia wszelkiej niezbędnej infrastruktury. Celem programisty jest utworzenie własnej metody sprawdzania poprawności oraz otrzymanie w wyniku wartości Boolean: true lub false. Kontrolka CustomValidator wykona pozostałą część pracy.

Kontrolka RegularExpressionValidator w działaniu

Rysunek 11-12. Kontrolka RegularExpressionValidator w działaniu

Sprawdzanie poprawności w zależności od przeglądarki internetowej może być przeprowadzane po ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required