Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie jest procesem upewnienia się, że dany użytkownik jest osobą, za którą się podaje. Uwierzytelnienie jest przeprowadzane za pomocą listów uwierzytelniających lub innej formy identyfikacji. Proces występujący z żądaniem przedstawia serwerowi IIS i aplikacji ASP.NET dane uwierzytelniające, zwykle w postaci nazwy użytkownika i hasła.

Dane uwierzytelniające przechodzą procedurę pewnej autoryzacji. W zależności o konfiguracji procesu uwierzytelnienia, autoryzację może przeprowadzać system bezpieczeństwa Windows lub może to być magazyn nazw użytkowników, haseł i praw dostępu przechowywany w pliku konfiguracyjnym, takim jak web.config, w relacyjnej bazie danych, na przykład SQL Server (zalecane rozwiązanie), katalog Active ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.