O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie jest procesem upewnienia się, że dany użytkownik jest osobą, za którą się podaje. Uwierzytelnienie jest przeprowadzane za pomocą listów uwierzytelniających lub innej formy identyfikacji. Proces występujący z żądaniem przedstawia serwerowi IIS i aplikacji ASP.NET dane uwierzytelniające, zwykle w postaci nazwy użytkownika i hasła.

Dane uwierzytelniające przechodzą procedurę pewnej autoryzacji. W zależności o konfiguracji procesu uwierzytelnienia, autoryzację może przeprowadzać system bezpieczeństwa Windows lub może to być magazyn nazw użytkowników, haseł i praw dostępu przechowywany w pliku konfiguracyjnym, takim jak web.config, w relacyjnej bazie danych, na przykład SQL Server (zalecane rozwiązanie), katalog Active ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required