O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Szczegółowy opis uwierzytelniania na bazie formularzy

W pozostałej części rozdziału zostanie omówione tworzenie systemu uwierzytelnienia dla witryny internetowej. System ten będzie bazował na formularzach. Przedstawione poniżej rozwiązanie pokaże, jak:

  • utworzyć bazę danych obsługującą uwierzytelnianie na bazie formularzy;

  • utworzyć witrynę internetową korzystającą z bazy danych;

  • utworzyć konta użytkowników;

  • zgrupować użytkowników w role (grupy);

  • ograniczyć aktywność użytkowników i grup w witrynie internetowej.

Początkowym celem projektu jest utworzenie czterech stron: strony głównej wyświetlającej odmienne informacje użytkownikom zalogowanym i niezalogowanym, stronę logowania pozwalającą na zalogowanie się, stronę pozwalającą na odzyskanie utraconego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required