O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Strony wzorcowe

Strona wzorcowa dostarcza współużytkowany kod HTML, kontrolki oraz kod, który będzie stosowany w charakterze szablonu dla wszystkich stron witryny. W przeciwieństwie do CSS, dzięki któremu podobne kontrolki posiadają podobny wygląd (zobacz odpowiedni podrozdział w Rozdział 14.), strony wzorcowe gwarantują, że wszystkie strony z treścią będą posiadały wspólne elementy, takie jak logo, nagłówki, stopki i mechanizm nawigacji. Wszystkie elementy umieszczone na stronie wzorcowej zostaną pokazane na każdej stronie, która używa tej strony wzorcowej. Przykładowo, jeżeli posiadamy stronę wzorcową zawierającą logo i menu, te elementy będą wyświetlone na każdej stronie pochodzącej od strony wzorcowej. Każda strona wzorcowa posiada obszar ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required