Tworzenie spersonalizowanych witryn internetowych

Najprostszą formą personalizacji jest zapisanie informacji dotyczących użytkownika, a następnie udostępnienie tych danych, już po zalogowaniu tego użytkownika. Ten sposób wymaga wykorzystania pewnego rodzaju mechanizmu zapewnienia trwałości informacji, wybiegającej poza stan sesji. W celu utworzenia prawdziwej personalizacji informacje dotyczące użytkownika i dokonane przez niego wybory będziemy przechowywali w bazie danych. Zapewni to łączenie zapisanych informacji z konkretnym użytkownikiem oraz trwałe ich przechowywanie. Na szczęście, ASP.NET zapewnia całą niezbędną infrastrukturę. Nie musimy więc projektować, edytować lub zarządzać tabelami bazy danych — to wszystko zostało już przygotowane. ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.