Web Parts

Elementy Web Parts pozwalają użytkownikom na przekonfigurowanie sekcji witryny według ich własnych potrzeb i upodobań. Wielu dostawców informacji umożliwia użytkownikom dokonywanie wyboru treści oraz kolumn, które chcą wyświetlić. Dzięki elementom Web Parts możemy dostarczyć taką funkcjonalność za pomocą przeciągania i upuszczania poszczególnych elementów strony.

Architektura Web Parts

Elementy Web Parts są tworzone i zarządzane na górnym poziomie personalizacji za pomocą strukturalnego komponentu, nazywanego kontrolką WebPartManager. Służy ona do zarządzania współdziałaniem elementów Web Parts oraz kontrolek interfejsu użytkownika w celu utworzenia interfejsu zarządzanego przez użytkowników.

Każda strona Web Parts posiada kontrolkę WebPartManager ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.