O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Web Parts

Elementy Web Parts pozwalają użytkownikom na przekonfigurowanie sekcji witryny według ich własnych potrzeb i upodobań. Wielu dostawców informacji umożliwia użytkownikom dokonywanie wyboru treści oraz kolumn, które chcą wyświetlić. Dzięki elementom Web Parts możemy dostarczyć taką funkcjonalność za pomocą przeciągania i upuszczania poszczególnych elementów strony.

Architektura Web Parts

Elementy Web Parts są tworzone i zarządzane na górnym poziomie personalizacji za pomocą strukturalnego komponentu, nazywanego kontrolką WebPartManager. Służy ona do zarządzania współdziałaniem elementów Web Parts oraz kontrolek interfejsu użytkownika w celu utworzenia interfejsu zarządzanego przez użytkowników.

Każda strona Web Parts posiada kontrolkę WebPartManager ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required