Tworzenie usługi sieciowej WCF

W przeciwieństwie do usług sieciowych ASP.NET wprowadzonych w platformie .NET 1.0 i wbudowanych w VS2002 technologia WCF (Windows Communication Foundation) została wprowadzona w platformie .NET 3.0, czyli wydaniu niepowiązanym ściśle z jakąkolwiek wersją Visual Studio. Ponieważ platforma .NET 3.0 pokazała się już po wprowadzeniu na rynek VS2005, pakiet VS2008 jest pierwszym wydaniem Visual Studio z wbudowaną obsługą WCF: szablony projektów i kreatory odpowiadają tym, które wcześniej zademonstrowano podczas omawiania usług sieciowych ASP.NET. Oczywiście pliki wygenerowane przez kreatory nie są dokładnie takie same, ponieważ cele technologii WCF są nieco odmienne od usług ASP.NET. W przeciwieństwie do budowania usług ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.