Logika o zasięgu całej aplikacji

Cały kod zawarty w klasie Page ma zasięg danej strony. Innymi słowy, ten kod jest dostępny tylko dla innego kodu wewnątrz tej klasy Page. To jest prawdziwe dla zmiennych i takich elementów jak metody, właściwości i zdarzenia. W większości kodu takie zachowanie jest odpowiednie, jednak często zdarzają się sytuacje, w których z wygody albo z konieczności zachodzi potrzeba posiadania kodu o bardziej globalnym zasięgu. Przykładowo, posiadamy wspólne metody, które są używane na wielu stronach. Chociaż moglibyśmy powielić ten sam kod na wszystkich stronach, to o wiele lepiej jest posiadać jedno źródło wspólnego kodu. Innym przykładem może być aplikacja posiadająca zmienną — dajmy na to SledzenieID — wymaganą przez każdą ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.