Logika o zasięgu całej aplikacji

Cały kod zawarty w klasie Page ma zasięg danej strony. Innymi słowy, ten kod jest dostępny tylko dla innego kodu wewnątrz tej klasy Page. To jest prawdziwe dla zmiennych i takich elementów jak metody, właściwości i zdarzenia. W większości kodu takie zachowanie jest odpowiednie, jednak często zdarzają się sytuacje, w których z wygody albo z konieczności zachodzi potrzeba posiadania kodu o bardziej globalnym zasięgu. Przykładowo, posiadamy wspólne metody, które są używane na wielu stronach. Chociaż moglibyśmy powielić ten sam kod na wszystkich stronach, to o wiele lepiej jest posiadać jedno źródło wspólnego kodu. Innym przykładem może być aplikacja posiadająca zmienną — dajmy na to SledzenieID — wymaganą przez każdą ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.