O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Własne strony błędów

Celem działania jest zatem przechwycenie błędu, zanim aplikacja wyśle klientowi podstawową stronę błędu. Realizacja tego zadania na poziomie aplikacji odbywa się poprzez modyfikację pliku konfiguracyjnego web.config o zasięgu aplikacji. W nowo wygenerowanym pliku web.config sekcja <customErrors> znajdująca się wewnątrz <system.web>, definiująca konfigurację obsługi błędów, jest wykomentowana, a więc faktycznie nic nie jest skonfigurowane:

<configuration>
  <system.web>
   <--
   <customErrors mode="RemoteOnly">
     <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
     <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" />
   </customErrors>
   -->
  </system.web>
</configuration>

W sekcji <customErrors> występują dwa możliwe atrybuty:

 • defaultRedirect ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required