O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Web Deployment Projects

Jeden z dodatków dla pakietów VS2005 i VS2008 to Web Deployment Project, czyli dołączany do rozwiązania dodatkowy rodzaj projektu, który potrafi automatycznie skompilować i wdrożyć projekt Web Site Project zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej ustawieniami. Chociaż działa również z projektami Web Application Project, to przeznaczony jest dla Web Site Project i umożliwia zbudowanie skryptu automatyzującego proces. Projekty typu Web Application Project mają już wbudowany skrypt — czyli plik projektu .csproj — z którym Web Deployment Project działa niezależnie. Z kolei projekt typu Web Site Project nie posiada pliku .csproj.

Całkiem dobrze wpasowuje się między wdrażanie XCOPY i używanie Web Setup Project, automatyzując proces ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required