Rozdział 3. Projekt warstwy sieciowej w środowisku ASP.NET AJAX

Największym wyzwaniem, przed którym staje projektant ajaksowego portalu WWW, jest udostępnienie wszystkich funkcji aplikacji na jednej stronie internetowej. Działanie portalu sieciowego polega w zasadzie na agregacji wielu usług w jednym miejscu. Wynika z tego odwieczny problem programistów: jak zawrzeć na jednej stronie możliwie największą liczbę elementów, zachowując jednocześnie niewielkie rozmiary dokumentu, nieskomplikowaną strukturę kodu i krótki czas ładowania treści. Strona Default.aspx jest więc najbardziej skomplikowaną ze wszystkich, które trzeba przygotować. Musi bowiem zawierać wszystkie funkcje aplikacji, od ładowania bibliotek platformy po udostępnianie widżetów.

W początkowej ...

Get ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.