Rozdział 8. Zwiększanie wydajności i skalowalności serwera

Utrzymywanie rozbudowanego publicznego serwisu internetowego jest niemałym wyzwaniem. Zmiana liczebności użytkowników z tysięcy na miliony zawsze oznacza pewne problemy związane ze skalowalnością, zarządzaniem, rozszerzalnością oraz wydajnością aplikacji. Gdy wzrasta liczba użytkowników jednocześnie korzystających z witryny, pojawia się konieczność wprowadzania zmian w oprogramowaniu. Niekiedy są to drobne korekty, a czasami trzeba przepisywać kod najważniejszych komponentów. Niemniej modyfikacja kodu na późniejszych etapach życia projektu, gdy serwis pracuje w sposób niezadowalający, zawsze jest bardzo kosztowna. Trzeba przeprowadzić analizy wpływu określonej zmiany na funkcjonowanie ...

Get ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.