ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0

Book description

W ksišżce "ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0" zamieszczono, oprócz teoretycznych wiadomo?ci, mnóstwo przykładów demonstrujšcych działanie najważniejszych mechanizmów ?rodowiska ASP.NET AJAX. Przedstawione rozwišzania majš bardzo ogólny charakter, a zatem możesz szybko dostosować je do potrzeb własnej aplikacji. Korzystajšc z tego podręcznika, nauczysz się m.in. projektować własne kontrolki i udostępniać je w serwisie Toolkit, poznasz zasady korzystania ze standardowych bibliotek AJAX-a w innych ?rodowiskach (np. PHP). Będziesz umiał zbudować profesjonalnš, dynamicznš stronę internetowš, bazujšcš na platformie ASP.NET AJAX.

Table of contents

 1. ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0
 2. Przedmowa
  1. Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
  2. Układ książki
  3. Oprogramowanie potrzebne do uruchomienia przykładów
  4. Konwencje typograficzne
  5. Wykorzystanie przykładów kodu
  6. Podziękowania (Atlas)
  7. Podziękowania (ASP.NET AJAX)
 3. I. Podstawy
  1. 1. ASP.NET AJAX, Ajax i ASP.NET
   1. ASP.NET AJAX i Ajax
   2. ASP.NET AJAX i ASP.NET
    1. Pakiety ASP.NET AJAX
   3. Wymagania wstępne i instalacja ASP.NET AJAX
    1. Instalowanie środowiska IDE
    2. Instalacja pakietu ASP.NET AJAX
    3. Instalacja przykładowej bazy danych
   4. Struktura i architektura środowiska ASP.NET AJAX
   5. Pierwszy przykład strony ASP.NET AJAX — Witaj użytkowniku
   6. Kontrolka ScriptManager
   7. Podsumowanie
   8. Do dalszego czytania
  2. 2. JavaScript
   1. Język JavaScript
    1. Często wykorzystywane metody JavaScript
    2. Zmienne
    3. Tablice
    4. Instrukcje sterujące
    5. Metody wbudowane, własne funkcje i obsługa zdarzeń
   2. Programowanie obiektowe
   3. Dostęp do elementów strony
    1. Dostęp do elementów formularza
    2. Dostęp do dowolnie wybranych elementów strony
   4. Metody modelu DOM
   5. Podsumowanie
   6. Do dalszego czytania
  3. 3. Ajax
   1. Obiekt XMLHttpRequest
    1. Programowe wykorzystanie obiektu XMLHttpRequest
   2. Obiekt XMLDocument
   3. JSON
   4. Podsumowanie
   5. Do dalszego czytania
 4. II. Rozszerzenia ASP.NET AJAX
  1. 4. Wykorzystanie rozszerzeń JavaScript środowiska ASP.NET AJAX
   1. Skróty ASP.NET AJAX i funkcje pomocnicze
    1. Skróty
    2. Metody elementów modelu DOM
   2. Rozszerzenia istniejących obiektów JavaScript
   3. Techniki programowania obiektowego dla języka JavaScript w ASP.NET AJAX
    1. Przestrzenie nazw
    2. Dziedziczenie klas
     1. Klasy potomne
     2. Odwołania do metod klasy bazowej
    3. Interfejsy
   4. Klienckie wersje klas .NET
    1. Klasa Sys.StringBuilder
    2. Wyliczenia
   5. Podsumowanie
   6. Do dalszego czytania
  2. 5. Usługi sieciowe
   1. Obsługa błędów
   2. Metody strony
   3. Przechowywanie informacji o stanie sesji
   4. Wymiana złożonych struktur danych między klientem i serwerem
   5. Wykorzystanie usług sieciowych z poziomu skryptu JavaScript
    1. Usługi sieciowe w przeglądarkach Internet Explorer
    2. Usługi sieciowe w przeglądarkach Mozilla
    3. Usługi sieciowe w obydwu przeglądarkach
   6. Podsumowanie
   7. Do dalszego czytania
  3. 6. Odświeżanie części strony — obiekt UpdatePanel
   1. Przekształcenie fragmentu strony w aktualizowany obszar
    1. Aktualizacja obszaru
    2. Aktualizacja obszaru w regularnych odstępach czasu
    3. Programowa aktualizacja obszaru w regularnych odstępach czasu
    4. Wyświetlanie ekranu oczekiwania
    5. Zarządzanie asynchronicznymi żądaniami
   2. Podsumowanie
   3. Do dalszego czytania
  4. 7. Wykorzystanie usługi profili ASP.NET AJAX
   1. Przygotowanie witryny
   2. Dostęp do danych profilu
   3. Dostęp do danych profilu zdefiniowanych w grupie
   4. Podsumowanie
   5. Do dalszego czytania
  5. 8. Wykorzystanie usługi uwierzytelniania ASP.NET AJAX
   1. Przygotowanie aplikacji
   2. Logowanie i wylogowanie
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
  6. 9. Lokalizacja i globalizacja aplikacji
   1. Lokalizacja
    1. Lokalizacja skryptów
    2. Wykorzystanie zasobów satelitarnych w ASP.NET AJAX
   2. Globalizacja i internacjonalizacja
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
 5. III. ASP.NET AJAX Control Toolkit
  1. 10. Korzystanie z pakietu Control Toolkit
   1. Instalacja pakietu Control Toolkit
   2. Korzystanie z pakietu kontrolek
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
  2. 11. Animacja na stronie WWW
   1. Platforma animacji
    1. Podstawy animacji
     1. Zdarzenia animacji
     2. Rodzaje animacji
    2. Złożone animacje
    3. Programowanie animacji
   2. Mechanizm „przeciągnij i upuść”
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
  3. 12. Automatyczne uzupełnianie wprowadzanych danych, zwalczanie spamu i inne operacje
   1. Tworzenie harmonijkowych obszarów
   2. Zachowanie względnego położenia elementu
   3. Wyposażenie kontrolki TextBox w funkcję automatycznego uzupełniania danych
   4. Dołączenie kalendarza do pola tekstowego
   5. Dynamiczne zwijanie pojedynczego panelu
   6. Wyświetlanie okna komunikatu
   7. Zwalczanie spamu w blogach i na innych forach internetowych
   8. Tworzenie zakładek
   9. Podsumowanie
   10. Do dalszego czytania
  4. 13. Tworzenie i udostępnianie własnych kontrolek
   1. Tworzenie własnych kontrolek ASP.NET AJAX
   2. Dołączenie komponentu do pakietu Control Toolkit
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
 6. IV. ASP.NET AJAX Futures
  1. 14. Kontrolki klienckie
   1. Podstawy korzystania z kontrolek klienckich ASP.NET AJAX
   2. Korzystanie z kontrolek ASP.NET AJAX
    1. Dostęp do metod JavaScript
    2. Dostęp do elementów HTML
    3. Etykiety
    4. Rysunki
    5. Odsyłacze
    6. Przyciski
    7. Pola wyboru
    8. Listy
    9. Pola tekstowe
    10. Metody bazowe
   3. Obsługa zdarzeń kontrolek
    1. Zdarzenia przycisków
    2. Zdarzenia list
   4. Podsumowanie
   5. Do dalszego czytania
  2. 15. Wiązanie i walidacja danych
   1. Wiązanie danych
    1. Programowe wiązanie danych
     1. Programowe wiązanie danych z wykorzystaniem wbudowanej transformaty
     2. Kierunek wiązania
     3. Przygotowanie własnej transformaty
    2. Deklaratywne kojarzenie danych — skrypt xml-script
     1. Wiązanie danych
     2. Obsługa zdarzeń
     3. Wywoływanie metod
   2. Walidacja danych
    1. Pola obowiązkowe
    2. Weryfikacja z użyciem wyrażeń regularnych
    3. Sprawdzenie typu danych
    4. Sprawdzenie zakresu wartości
    5. Własny mechanizm walidacji
    6. Programowa weryfikacja danych
    7. Grupy kontrolek walidacji
    8. Blokowanie odsyłania formularza
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
  3. 16. Zachowania i komponenty
   1. Wykorzystanie zachowań
    1. Zachowanie związane z kliknięciem elementu
    2. Zachowanie „przeciągnij i upuść”
    3. Rozszerzenie „przeciągnij i upuść”
    4. Spersonalizowany mechanizm „przeciągnij i upuść”
   2. Wykorzystanie komponentów
    1. Komponent Timer
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
  4. 17. Wykorzystanie danych serwerowych
   1. Kontrolka ListView
    1. Powiązanie kontrolki ListView ze zbiorem danych
    2. Powiązanie tabeli HTML ze zbiorem danych
   2. Utworzenie własnego źródła danych
    1. Wyświetlanie danych z własnego źródła danych
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
  5. 18. Animacje
   1. Zastosowanie animacji
   2. Wykorzystanie animacji do uzyskania efektu zanikania
    1. Wykorzystanie animacji do przenoszenia elementu
    2. Przesuwanie elementu — klasa LengthAnimation
    3. Animacje złożone — grupowanie animacji
   3. Podsumowanie
   4. Do dalszego czytania
  6. 19. Usprawnianie działania zakładek oraz przycisków „w przód” i „w tył”
   1. Poprawianie kodu
   2. Usprawnianie zakładek oraz przycisków „w przód” i „w tył” za pomocą kontrolki UpdateHistory
   3. Usprawnianie zakładek oraz przycisków „w przód” i „w tył” za pomocą kontrolek ASP.NET AJAX Futures
   4. Podsumowanie
   5. Do dalszego czytania
  7. 20. Rozszerzenie Web Parts
   1. Wykorzystanie środowiska ASP.NET AJAX z rozszerzeniem ASP.NET Web Parts
   2. Podsumowanie
   3. Do dalszego czytania
 7. V. Biblioteka Microsoft AJAX
  1. 21. Wykorzystanie ASP.NET AJAX w połączeniu z innymi technologiami sieciowymi
   1. Wykorzystanie rozwiązań ASP.NET AJAX w aplikacji PHP
   2. Podsumowanie
   3. Do dalszego czytania
 8. VI. Dodatki
  1. A. Uruchamianie aplikacji ASP.NET AJAX
   1. Narzędzia debugowania
    1. Rozszerzenie Firebug dla przeglądarki Firefox
    2. Dodatek Web Development Helper (dla przeglądarki Internet Explorer)
    3. Debugowanie w Visual Studio i Visual Web Developer
    4. Funkcje debugowania w środowisku ASP.NET AJAX
   2. Podsumowanie
   3. Do dalszego czytania
  2. B. Dokumentacja klasy XMLHttpRequest
   1. Metody
   2. Właściwości
  3. C. Dokumentacja modelu DOM
   1. Metody i właściwości ogólnego przeznaczenia
    1. Metody
    2. Właściwości
   2. Metody i właściwości dokumentu
    1. Metody
    2. Właściwości
  4. D. Dokumentacja środowiska ASP.NET AJAX
   1. Funkcje pomocnicze
   2. Rozszerzenia obiektów
    1. Rozszerzenia klasy Array
    2. Rozszerzenia klasy Boolean
    3. Rozszerzenia klasy Date
    4. Rozszerzenia klasy Number
    5. Rozszerzenia klasy Object
    6. Rozszerzenia klasy String
  5. E. Dokumentacja kontrolek ScriptManager, UpdatePanel, UpdateProgress i Timer
   1. ScriptManager
    1. Właściwości
    2. Element AuthenticationService
    3. Element ProfileService
    4. Element Scripts
   2. UpdatePanel
    1. Właściwości
    2. Wyzwalacze
   3. UpdateProgress
    1. Właściwości
   4. Timer
    1. Właściwości
 9. F. O autorze
 10. Indeks
 11. Kolofon
 12. Copyright

Product information

 • Title: ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0
 • Author(s): Christian Wenz
 • Release date: October 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324614943