O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Dokumentacja modelu DOM

W tym dodatku zostały opisane wszystkie metody i właściwości modelu DOM udostępniane w skrypcie JavaScript. Omówienie dotyczy wersji W3C DOM, która jest zaimplementowana we wszystkich aktualnych przeglądarkach Internet Explorer, Mozilla, Safari (Konqueror) i Opera. Właściwości i metody niedostępne w jednej z dwóch najważniejszych przeglądarek — Internet Explorer lub Mozilla — nie zostały w ogóle wymienione.

Znaki nawiasu kwadratowego oznaczają tablice. Natomiast znaki nawiasu okrągłego odnoszą się do metod.

Metody i właściwości ogólnego przeznaczenia

Metody i właściwości opisane w tym punkcie odnoszą się do wszystkich elementów modelu DOM.

Metody

Metoda

Opis

appendChild(węzeł)

Dodanie węzła potomnego do danego elementu. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required