Dodatek E. Dokumentacja kontrolek ScriptManager, UpdatePanel, UpdateProgress i Timer

W tym dodatku zostały opisane właściwości czterech najważniejszych kontrolek serwerowych — kontrolek ScriptManager, UpdatePanel, UpdateProgress i Timer. Wymienione zostały tutaj wszystkie właściwości dostępne podczas deklaratywnego definiowania komponentów poza atrybutami ID i runat="server" oraz właściwościami dziedziczonymi z komponentu Control.

ScriptManager

Kontrolka ScriptManager jest najważniejszym elementem witryny internetowej ASP.NET AJAX. Jest bowiem odpowiedzialna za ładowanie bibliotek klienckich oraz za generowanie obiektów pośredniczących w dostępie do usług sieciowych.

Właściwości

Właściwość

Opis

AllowCustomErrorsRedirect

Włączenie (wartość true; domyślna) ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.