O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek E. Dokumentacja kontrolek ScriptManager, UpdatePanel, UpdateProgress i Timer

W tym dodatku zostały opisane właściwości czterech najważniejszych kontrolek serwerowych — kontrolek ScriptManager, UpdatePanel, UpdateProgress i Timer. Wymienione zostały tutaj wszystkie właściwości dostępne podczas deklaratywnego definiowania komponentów poza atrybutami ID i runat="server" oraz właściwościami dziedziczonymi z komponentu Control.

ScriptManager

Kontrolka ScriptManager jest najważniejszym elementem witryny internetowej ASP.NET AJAX. Jest bowiem odpowiedzialna za ładowanie bibliotek klienckich oraz za generowanie obiektów pośredniczących w dostępie do usług sieciowych.

Właściwości

Właściwość

Opis

AllowCustomErrorsRedirect

Włączenie (wartość true; domyślna) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required