Rozdział 2. JavaScript

Interaktywność jest tą cechą, która czyni strony WWW użytecznymi, dynamicznymi i bardziej interesującymi dla użytkowników. Z kolei uczynienie strony interaktywnej wiąże się z koniecznością osadzania na niej skryptów. Skrypty takie mogą odpowiadać na przykład na zdarzenia załadowania strony lub kliknięcia przycisku. Do ich zadań należy również przetwarzanie danych przesyłanych między klientem i serwerem za pomocą żądań i odpowiedzi HTTP.

Większość programistów aplikacji sieciowych decyduje się na zastosowanie po stronie klienckiej języka JavaScript, gdyż jest on obsługiwany przez wszystkie najważniejsze przeglądarki internetowe. Dlatego też znajomość mechanizmów JavaScript ma istotne znaczenie dla poznania zasad funkcjonowania ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.