O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. JavaScript

Interaktywność jest tą cechą, która czyni strony WWW użytecznymi, dynamicznymi i bardziej interesującymi dla użytkowników. Z kolei uczynienie strony interaktywnej wiąże się z koniecznością osadzania na niej skryptów. Skrypty takie mogą odpowiadać na przykład na zdarzenia załadowania strony lub kliknięcia przycisku. Do ich zadań należy również przetwarzanie danych przesyłanych między klientem i serwerem za pomocą żądań i odpowiedzi HTTP.

Większość programistów aplikacji sieciowych decyduje się na zastosowanie po stronie klienckiej języka JavaScript, gdyż jest on obsługiwany przez wszystkie najważniejsze przeglądarki internetowe. Dlatego też znajomość mechanizmów JavaScript ma istotne znaczenie dla poznania zasad funkcjonowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required