O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Wykorzystanie rozszerzeń JavaScript środowiska ASP.NET AJAX

Działanie platformy ASP.NET AJAX nie ogranicza się jedynie do udostępnienia mechanizmów charakterystycznych dla technologii Ajax. Środowisko to oferuje również wiele udoskonaleń w tworzeniu kodu JavaScript. Umożliwia między innymi posługiwanie się konstrukcjami właściwymi dla języków obiektowych, pozwala na przykład na stosowanie przestrzeni nazw, dziedziczenia i interfejsów, a także klienckich wersji takich obiektów platformy .NET, jak StringBuilder. Ponadto wiele standardowych obiektów JavaScript zostało dzięki niemu wyposażonych w nowe funkcje.

Skróty ASP.NET AJAX i funkcje pomocnicze

Włączenie do kodu strony kontrolki ASP.NET AJAX ScriptManager powoduje automatycznie rozszerzenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required