Rozdział 5. Usługi sieciowe

Usługa sieciowa została wykorzystana już w pierwszym rozdziale książki w przykładzie aplikacji „Witaj świecie”. Jej zadanie polegało wówczas na przekazywaniu danych między klientem i serwerem. Chcąc jednak skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje połączenie usług sieciowych ze skryptami JavaScript, trzeba się zapoznać z kilkoma bardziej zaawansowanymi sposobami wykorzystywania tego typu rozwiązań. Zaliczają się do nich między innymi: obsługa błędów, stosowanie osadzanych usług sieciowych (metod usług sieciowych zawartych w kodzie strony .aspx, zwanych też czasami metodami strony) oraz wykorzystanie usług sieciowych i skryptów JavaScript bez wsparcia ze strony platformy .NET.

W tym rozdziale zostaną przedstawione ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.