Rozdział 9. Lokalizacja i globalizacja aplikacji

Pozwolę sobie tutaj zamieścić dość krępującą opowieść...

Gdy wydawca przesyła mi autorskie egzemplarze książki, zazwyczaj rozdaję je znajomym, udostępniam za pośrednictwem bloga lub po prostu zanoszę do piwnicy. Zasadniczo nie kolekcjonuję własnych książek. Jest jednak pewien wyjątek. Bardzo zależy mi na pozyskaniu obcojęzycznych wydań moich publikacji. Niestety, wydawcy nie zawsze otrzymują kopie przetłumaczonych książek, a skoro ich nie otrzymują, to nie mogą ich mi przekazać. Z drugiej strony nawet jeśli mają egzemplarz dla mnie, to jego przekazanie trwa wieczność. Dlatego zawsze, gdy dowiaduję się, że któraś z moich książek została przetłumaczona, uruchamiam przeglądarkę i rozpoczynam jej poszukiwanie. ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.