Rozdział 10. Korzystanie z pakietu Control Toolkit

Część osób krytycznie nastawionych do ASP.NET 2.0 AJAX twierdzi, że w środowisku tym nie ma nic poza kontrolką UpdatePanel uzupełnioną o interfejs programistyczny JavaScript. Rzeczywiście w celu zachowania niedużego rozmiaru biblioteki ASP.NET AJAX (gwarantującego możliwość bezproblemowego wykorzystania jej w rozbudowanych serwisach internetowych), pewne rozwiązania występujące w pakiecie Atlas (poprzedzającym dystrybucję ASP.NET AJAX) zostały usunięte z ostatecznej wersji środowiska ASP.NET AJAX. Oczywiście nie usunięto wszystkiego, więc pakiet ASP.NET AJAX sam w sobie jest doskonałym rozszerzeniem standardowej platformy programistycznej.

Projekt ASP.NET AJAX Control Toolkit powstał z myślą o ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.