Rozdział 11. Animacja na stronie WWW

Jednym z istotniejszych elementów pakietu ASP.NET AJAX Control Toolkit jest niezwykle wydajna platforma animacji, która udostępnia wiele funkcji pozwalających na przygotowywanie wyrafinowanych efektów bez potrzeby pisania skryptów JavaScript. W tym rozdziale zostaną omówione zasady posługiwania się wspomnianą platformą. Dodatkowo tematyka rozdziału obejmuje pewną funkcję pakietu Control Toolkit związaną z zagadnieniem animacji — obsługę mechanizmu „przeciągnij i upuść”.

Wszystkie prezentowane tutaj przykłady zostały przygotowane z założeniem, że w środowisku projektowym został zainstalowany pakiet ASP.NET AJAX Control Toolkit. Sama witryna musi być oczywiście skonfigurowana w taki sposób, aby korzystała z tego ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.