O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Animacja na stronie WWW

Jednym z istotniejszych elementów pakietu ASP.NET AJAX Control Toolkit jest niezwykle wydajna platforma animacji, która udostępnia wiele funkcji pozwalających na przygotowywanie wyrafinowanych efektów bez potrzeby pisania skryptów JavaScript. W tym rozdziale zostaną omówione zasady posługiwania się wspomnianą platformą. Dodatkowo tematyka rozdziału obejmuje pewną funkcję pakietu Control Toolkit związaną z zagadnieniem animacji — obsługę mechanizmu „przeciągnij i upuść”.

Wszystkie prezentowane tutaj przykłady zostały przygotowane z założeniem, że w środowisku projektowym został zainstalowany pakiet ASP.NET AJAX Control Toolkit. Sama witryna musi być oczywiście skonfigurowana w taki sposób, aby korzystała z tego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required