O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Automatyczne uzupełnianie wprowadzanych danych, zwalczanie spamu i inne operacje

Pakiet ASP.NET AJAX Control Toolkit zawiera wiele kontrolek — zbyt dużo, by można je było wszystkie wymienić w książce. Poza tym dopóki projekt jest zarządzany przez firmę Microsoft i uzupełniany przez poszczególnych członków zespołu Microsoft AJAX, nie ma pewności, że interfejs API i zakres funkcjonalny całego pakietu pozostaną niezmienione. W końcu firma Microsoft nie gwarantuje wsparcia technicznego dla tego rodzaju produktów i nie akceptuje udziału w pracach nad nimi firm zewnętrznych. Z drugiej strony w książce można opisać jedynie te rozwiązania, które były dostępne w chwili jej wydawania. Dlatego w tym rozdziale zostanie zaprezentowanych tylko ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required