O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Tworzenie i udostępnianie własnych kontrolek

Jak można się przekonać, czytając rozdziały 10., 11. i 12., pakiet ASP.NET AJAX Control Toolkit zawiera wiele użytecznych kontrolek. Jednak to nie wszystko, zaimplementowane w projekcie Control Toolkit rozwiązania pozwalają również na opracowywanie własnych komponentów. Zasady tworzenia własnych kontrolek oraz udostępniania ich innym członkom społeczności są tematami tego rozdziału.

Tworzenie własnych kontrolek ASP.NET AJAX

Zbiór komponentów dołączanych do pakietu ASP.NET AJAX Control Toolkit rozszerza się z każdym jego wydaniem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby długą niewątpliwie listę kontrolek uzupełnić o własne rozwiązania. Każdy, kto nieustannie stosuje ten sam kod JavaScipt ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required