Rozdział 16. Zachowania i komponenty

Obsługa zdarzeń za pomocą klasycznego skryptu lub skryptu xml-script pozwala na zwiększenie poziomu interaktywności aplikacji, ale często wymaga wpisania zbyt dużej ilości kodu. Problem ten dotyczy przede wszystkim konieczności powiązania określonych czynności użytkownika z działaniem kontrolki — na przykład zaimplementowanie reakcji aplikacji na kliknięcie elementu lub przesunięcie nad nim kursora myszy. Na szczęście środowisko ASP.NET AJAX dostarcza wielu użytecznych rozwiązań wspomagających te operacje, które zostaną omówione w niniejszym rozdziale.

Obiekty zachowań (ang. behaviors) obejmują kod JavaScript powiązany z określonymi widocznymi elementami strony HTML. Z kolei komponenty zawierają kod JavaScript, ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.