O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Zachowania i komponenty

Obsługa zdarzeń za pomocą klasycznego skryptu lub skryptu xml-script pozwala na zwiększenie poziomu interaktywności aplikacji, ale często wymaga wpisania zbyt dużej ilości kodu. Problem ten dotyczy przede wszystkim konieczności powiązania określonych czynności użytkownika z działaniem kontrolki — na przykład zaimplementowanie reakcji aplikacji na kliknięcie elementu lub przesunięcie nad nim kursora myszy. Na szczęście środowisko ASP.NET AJAX dostarcza wielu użytecznych rozwiązań wspomagających te operacje, które zostaną omówione w niniejszym rozdziale.

Obiekty zachowań (ang. behaviors) obejmują kod JavaScript powiązany z określonymi widocznymi elementami strony HTML. Z kolei komponenty zawierają kod JavaScript, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required