O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Wykorzystanie danych serwerowych

Zaprezentowane wcześniej rozwiązania ASP.NET AJAX pozwalają na istotne skrócenie czasu projektowania witryny i zmniejszenie wysiłku programisty. Nie są to jednak wszystkie mechanizmy, jakie obejmuje środowisko ASP.NET AJAX.

W tym rozdziale zostanie omówiony sposób wykorzystania środowiska ASP.NET AJAX do ustanawiania połączeń z bazą danych i wiązania zgromadzonych w niej informacji z elementami strony. Rozwiązanie to nie ogranicza się jedynie do obsługi statycznych kontrolek (na przykład pól tekstowych), ale obejmuje również komponenty przetwarzające złożone struktury danych. Środowisko ASP.NET AJAX umożliwia wyświetlanie danych w tabelach i listach HTML, a dzięki kilku opisanym wcześniej funkcjom pozwala ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required