Rozdział 17. Wykorzystanie danych serwerowych

Zaprezentowane wcześniej rozwiązania ASP.NET AJAX pozwalają na istotne skrócenie czasu projektowania witryny i zmniejszenie wysiłku programisty. Nie są to jednak wszystkie mechanizmy, jakie obejmuje środowisko ASP.NET AJAX.

W tym rozdziale zostanie omówiony sposób wykorzystania środowiska ASP.NET AJAX do ustanawiania połączeń z bazą danych i wiązania zgromadzonych w niej informacji z elementami strony. Rozwiązanie to nie ogranicza się jedynie do obsługi statycznych kontrolek (na przykład pól tekstowych), ale obejmuje również komponenty przetwarzające złożone struktury danych. Środowisko ASP.NET AJAX umożliwia wyświetlanie danych w tabelach i listach HTML, a dzięki kilku opisanym wcześniej funkcjom pozwala ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.