O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Animacje

Efektowne przejścia między stronami lub elementami strony zawsze są przyjemne dla oka, ale ich implementacja bywa niezwykle skomplikowana i często wymaga wykonania wielu operacji pośrednich, przekształcających poszczególne obiekty. Na przykład zmianę przejrzystości lub położenia elementu strony można realizować przez stopniową zmianę wartości jednej z właściwości elementu, uzyskując w ten sposób wrażenie animacji. Z kolei zwiększanie wartości opacity od 0 do 100 pozwala na płynne przejście od całkowitej przejrzystości obiektu do pełnego przesłonięcia tła.

Również w tym przypadku pomocny okazuje się pakiet ASP.NET AJAX, który został wyposażony w kilka mechanizmów animacji. Ich definicje znajdują się w pliku PreviewGlitz.js ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required