Rozdział 18. Animacje

Efektowne przejścia między stronami lub elementami strony zawsze są przyjemne dla oka, ale ich implementacja bywa niezwykle skomplikowana i często wymaga wykonania wielu operacji pośrednich, przekształcających poszczególne obiekty. Na przykład zmianę przejrzystości lub położenia elementu strony można realizować przez stopniową zmianę wartości jednej z właściwości elementu, uzyskując w ten sposób wrażenie animacji. Z kolei zwiększanie wartości opacity od 0 do 100 pozwala na płynne przejście od całkowitej przejrzystości obiektu do pełnego przesłonięcia tła.

Również w tym przypadku pomocny okazuje się pakiet ASP.NET AJAX, który został wyposażony w kilka mechanizmów animacji. Ich definicje znajdują się w pliku PreviewGlitz.js ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.