O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Usprawnianie działania zakładek oraz przycisków „w przód” i „w tył”

Aplikacje Ajax mają wiele zalet w porównaniu z „klasycznymi” aplikacjami sieciowymi, ale ogólna koncepcja ich funkcjonowania ma również pewne wady, których nie wolno ignorować. Jednym z podstawowych ograniczeń w stosowaniu rozwiązań Ajax jest to, że wymagają one włączenia interpretera JavaScript i pracy ze względnie nowoczesną przeglądarką. Z założenia wyklucza się w ten sposób około 5 do 10% użytkowników sieci (wartość ta może się dość istotnie zmieniać, w zależności od grupy docelowej aplikacji). Jednak jedną z najbardziej irytujących niedogodności w korzystaniu z aplikacji Ajax jest brak obsługi zakładek (opcji Ulubione w przeglądarce Internet Explorer) oraz przycisków ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required