Rozdział 3. Praca z danymi

Rzadko zdarza się znaleźć aplikację, która nie miałaby w jakiś sposób do czynienia z danymi. Dlatego też nie może być zaskoczeniem dostarczanie przez ASP.NET MVC na wszystkich poziomach platformy doskonałej obsługi pracy z danymi. W tym rozdziale przeanalizujemy narzędzia zapewniające taką obsługę. Na przykładzie dodania obsługi danych do tworzonej w książce aplikacji EBuy przekonasz się, jak wykorzystać te narzędzia we własnych aplikacjach.

Ponieważ EBuy to witryna internetowa obsługująca aukcje, najczęściej wykonywane przez użytkowników operacje to tworzenie list aukcji zawierających informacje szczegółowe o sprzedawanych przez nich przedmiotach. Tak więc przekonajmy się, jak ASP.NET MVC może nam pomóc w wymienionym ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.