O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Architektura aplikacji sieciowej

W pierwszych rozdziałach tej książki przedstawiono kilka podstawowych koncepcji, które mają istotne znaczenie dla zrozumienia sposobu używania platformy ASP.NET MVC. Materiał zawarty w niniejszym rozdziale opiera się na tych koncepcjach. Znajdziesz tutaj szczegółowe omówienie podstawowych wzorców projektowych i reguł zastosowanych podczas tworzenia platformy ASP.NET MVC. Dowiesz się również, jak wykorzystać te wzorce i reguły do tworzenia aplikacji sieciowych ASP.NET MVC.

Wzorzec MVC

Wzorzec MVC (model-widok-kontroler) jest wzorcem architektury interfejsu użytkownika promującym zasadę separacji zadań pomiędzy różnymi warstwami aplikacji. Zamiast umieszczać całą logikę i kod dostępu do danych w jednym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required