Rozdział 5. Architektura aplikacji sieciowej

W pierwszych rozdziałach tej książki przedstawiono kilka podstawowych koncepcji, które mają istotne znaczenie dla zrozumienia sposobu używania platformy ASP.NET MVC. Materiał zawarty w niniejszym rozdziale opiera się na tych koncepcjach. Znajdziesz tutaj szczegółowe omówienie podstawowych wzorców projektowych i reguł zastosowanych podczas tworzenia platformy ASP.NET MVC. Dowiesz się również, jak wykorzystać te wzorce i reguły do tworzenia aplikacji sieciowych ASP.NET MVC.

Wzorzec MVC

Wzorzec MVC (model-widok-kontroler) jest wzorcem architektury interfejsu użytkownika promującym zasadę separacji zadań pomiędzy różnymi warstwami aplikacji. Zamiast umieszczać całą logikę i kod dostępu do danych w jednym ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.