O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Zaawansowane dane

Dotąd koncentrowaliśmy się w niniejszej książce na kluczowych komponentach architektury ASP.NET MVC — modelu, widoku i kontrolerze. W tym rozdziale naszą uwagę skierujemy na warstwę dostępu do danych. Dowiesz się, jak wykorzystać repozytorium oraz wzorce mapowania obiektowo-relacyjnego podczas tworzenia aplikacji sieciowych w technologii ASP.NET MVC.

Wzorce dostępu do danych

Jedną z kluczowych funkcji platformy ASP.NET MVC jest możliwość jej rozbudowy. Platforma została zaprojektowana w taki sposób, aby dać programistom jak największą elastyczność w zakresie dołączania różnych komponentów i innych platform. Ponieważ ASP.NET MVC zbudowano w oparciu o .NET 4.5, wszystkie popularne platformy dostępu do danych — łącznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required