Rozdział 12. Buforowanie

Praktycznie każda witryna internetowa oferuje pewną ilość treści rzadko ulegającej zmianie, zawiera statyczne strony zmieniające się jedynie podczas uaktualniania aplikacji lub ma strony z treścią modyfikowane co kilka godzin bądź nawet dni.

Problem polega na tym, że aplikacja sieciowa ciężko pracuje nad wygenerowaniem treści zupełnie od początku za każdym razem, gdy otrzyma żądanie. W efekcie te same dane mogą być generowane tysiące razy. Czy nie byłoby rozsądne uniknięcie wielokrotnego generowania tej samej treści? Zamiast tego treść powinna być wygenerowana jednokrotnie, zapisana, a następnie wykorzystywana do udzielania odpowiedzi na żądania pojawiające się w przyszłości.

Koncepcja przechowywania i ponownego używania ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.