O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Techniki optymalizacji po stronie klienta

Biorąc pod uwagę wydajność, ostatecznym celem każdego programisty jest przygotowanie jak najkrócej wczytywanej strony internetowej. Jeżeli strona internetowa wczytuje się szybko, sprawia wrażenie szybko reagującej na działania użytkownika, który z tego powodu będzie bardzo zadowolony. Pojęcie optymalizacji po stronie klienta odnosi się do pewnej grupy technik, których zastosowanie może pomóc w skróceniu czasu wczytywania strony.

W tym rozdziale skoncentrujemy się na kilku podstawowych technikach, które przynoszą najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów pracy. Wprawdzie żadna z omówionych technik nie jest złotym środkiem, ale stosowanie omówionych tutaj reguł powinno pomóc w skróceniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required