Rozdział 15. Ponownie używane komponenty interfejsu użytkownika

Poznałeś już różne opcje tworzenia komponentów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane w aplikacji ASP.NET MVC. Jednak opcje te pozwalają na tworzenie widoków bądź akcji, które można ponownie zastosować tylko w jednym projekcie. Innymi słowy, to bardziej komponenty „współdzielone” niż możliwe do „wielokrotnego użycia”, ponieważ nie można ich wykorzystać poza danym projektem bez konieczności „ponownego użycia kodu” (to znaczy „kopiuj i wklej”).

W tym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób utworzyć komponenty faktycznie możliwe do wielokrotnego użycia, które w postaci biblioteki będą dostępne w różnych projektach.

Co platforma ASP.NET MVC oferuje standardowo?

Zanim zagłębimy się w temat ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.