Rozdział 15. Ponownie używane komponenty interfejsu użytkownika

Poznałeś już różne opcje tworzenia komponentów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane w aplikacji ASP.NET MVC. Jednak opcje te pozwalają na tworzenie widoków bądź akcji, które można ponownie zastosować tylko w jednym projekcie. Innymi słowy, to bardziej komponenty „współdzielone” niż możliwe do „wielokrotnego użycia”, ponieważ nie można ich wykorzystać poza danym projektem bez konieczności „ponownego użycia kodu” (to znaczy „kopiuj i wklej”).

W tym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób utworzyć komponenty faktycznie możliwe do wielokrotnego użycia, które w postaci biblioteki będą dostępne w różnych projektach.

Co platforma ASP.NET MVC oferuje standardowo?

Zanim zagłębimy się w temat ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.