O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Zautomatyzowane testowanie

Na stronach niniejszej książki promowaliśmy wzorce architekturalne i praktyki tworzenia aplikacji — wzorzec MVC (model-widok-kontroler), zasadę separacji zadań, techniki SOLID i inne. Twierdziliśmy, że dzięki tym technikom komponenty aplikacji są łatwiejsze w obsłudze oraz mogą być wielokrotnie wykorzystane i że wszystko to prowadzi do utworzenia aplikacji o wyższej jakości. Problem z owymi technikami polega na tym, że umożliwiają odnoszenie korzyści, które są zauważalne dopiero po dłuższym czasie. Jakie znaczenie ma na przykład możliwość rozbudowy komponentu, skoro nigdy nie będzie rozbudowywany w pierwszej wersji aplikacji?

Prawdziwa wartość tych technik tak naprawdę staje się oczywista na dalszych etapach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required