Rozdział 1. Wprowadzenie: czym jest nauka o danych?

W ostatnich kilku latach w mediach stało się dość głośno wokół nauki o danych i wielkich danych. Oczywistą pierwszą reakcją na to mogła być pewna doza sceptycyzmu i zakłopotania. I rzeczywiście, zareagowałyśmy — Rachel i Cathy — właśnie w ten sposób.

Tak więc przez pewien czas nie mogłyśmy ochłonąć ze zdumienia — najpierw z osobna, a potem, kiedy się spotkałyśmy, razem przez wiele środowych śniadań. Prześladowało nas jednak dokuczliwe uczucie, że w tym medialnym szumie było coś prawdziwego, być może coś głębokiego i doniosłego, znamionującego przesunięcie paradygmatu w naszym podejściu do danych. Być może — zastanawiałyśmy się — jest to nawet przesunięcie paradygmatu sprzyjające wzmocnieniu naszych ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.