Rozdział 2. Wnioskowanie statystyczne, eksploracyjna analiza danych i proces badania danych

Rozpoczynamy ten rozdział od omówienia wnioskowania statystycznego i statystycznego myślenia. Następnie wnikamy w to, co według naszych odczuć powinny zrobić osoby badające dane, gdy jakiekolwiek przedsięwzięcie związane z danymi trafi do ich rąk — eksploracyjną analizę danych (ang. exploratory data analysis — EDA).

Potem nieco bardziej szczegółowo zajmiemy się tym, co określamy jako proces badania danych. Zakończymy eksperymentem myślowym i przedstawieniem konkretnego przykładu.

Myślenie statystyczne w epoce wielkich danych

Wielkie dane są pojęciem mglistym, używanym swobodnie, jeśli nie za często, w dzisiejszych czasach. Mówiąc jednak prostymi słowy, to ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.